Ezekiel 39

1ואתה בן אדם הנבא על גוג ואמרת כה אמר אדני יהוה  הנני אליך גוג—נשיא ראש משך ותבל
2ושבבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון והבאותך על הרי ישראל
3והכיתי קשתך מיד שמאולך וחציך מיד ימינך אפיל
4על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך  לעיט צפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה
5על פני השדה תפול  כי אני דברתי נאם אדני יהוה
6ושלחתי אש במגוג ובישבי האיים לבטח וידעו כי אני יהוה
7ואת שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל ולא אחל את שם קדשי עוד וידעו הגוים כי אני יהוה קדוש בישראל
8הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה  הוא היום אשר דברתי
9ויצאו ישבי ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברמח ובערו בהם אש שבע שנים
10ולא ישאו עצים מן השדה ולא יחטבו מן היערים—כי בנשק יבערו אש ושללו את שלליהם ובזזו את בזזיהם—נאם אדני יהוה  {ס}

11והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל גי העברים קדמת הים וחסמת היא את העברים וקברו שם את גוג ואת כל המונה וקראו גיא המון גוג
12וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ שבעה חדשים
13וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם—יום הכבדי נאם אדני יהוה
14ואנשי תמיד יבדילו עברים בארץ מקברים את העברים את הנותרים על פני הארץ לטהרה—מקצה שבעה חדשים יחקרו
15ועברו העברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון—עד קברו אתו המקברים אל גיא המון גוג
16וגם שם עיר המונה וטהרו הארץ  {פ}

17ואתה בן אדם כה אמר אדני יהוה אמר לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו מסביב על זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם
18בשר גבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתו אילים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כלם
19ואכלתם חלב לשבעה ושתיתם דם לשכרון מזבחי אשר זבחתי לכם
20ושבעתם על שלחני סוס ורכב גבור וכל איש מלחמה—נאם אדני יהוה
21ונתתי את כבודי בגוים וראו כל הגוים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם
22וידעו בית ישראל כי אני יהוה אלהיהם מן היום ההוא והלאה
23וידעו הגוים כי בעונם גלו בית ישראל על אשר מעלו בי ואסתר פני מהם ואתנם ביד צריהם ויפלו בחרב כלם
24כטמאתם וכפשעיהם עשיתי אתם ואסתר פני מהם  {ס}

25לכן כה אמר אדני יהוה עתה אשיב את שבית (שבות) יעקב ורחמתי כל בית ישראל וקנאתי לשם קדשי
26ונשו את כלמתם ואת כל מעלם אשר מעלו בי—בשבתם על אדמתם לבטח ואין מחריד
27בשובבי אותם מן העמים וקבצתי אתם מארצות איביהם ונקדשתי בם לעיני הגוים רבים
28וידעו כי אני יהוה אלהיהם בהגלותי אתם אל הגוים וכנסתים על אדמתם ולא אותיר עוד מהם שם
29ולא אסתיר עוד פני מהם אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep