Genesis 11

1ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
2ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
3ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר
4ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם  פן נפוץ על פני כל הארץ
5וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם
6ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות
7הבה נרדה ונבלה שם שפתם—אשר לא ישמעו איש שפת רעהו
8ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר
9על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ  {פ}

10אלה תולדת שם—שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד  שנתים אחר המבול
11ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

12וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח
13ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

14ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר
15ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

16ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג
17ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

18ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו
19ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

20ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג
21ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

22ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור
23ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור—מאתים שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

24ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח
25ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות  {ס}

26ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
27ואלה תולדת תרח—תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
28וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
29ויקח אברם ונחור להם נשים  שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה
30ותהי שרי עקרה  אין לה ולד
31ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם
32ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן  {פ}

Copyright information for Alep