Genesis 12

1ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
2ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
3ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה
4וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן
5ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען
6ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ
7וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו
8ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל—ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה
9ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה  {פ}

10ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ
11ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את
12והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו
13אמרי נא אחתי את—למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך
14ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד
15ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה
16ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים
17וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם
18ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא
19למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך
20ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו

Copyright information for Alep