Genesis 13

1ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו—הנגבה
2ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב
3וילך למסעיו מנגב ועד בית אל—עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי
4אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה
5וגם ללוט—ההלך את אברם  היה צאן ובקר ואהלים
6ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו  כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו
7ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ
8ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך  כי אנשים אחים אנחנו
9הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי  אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה
10וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה—לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער
11ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו
12אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם
13ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד
14ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם—צפנה ונגבה וקדמה וימה
15כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם
16ושמתי את זרעך כעפר הארץ  אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ—גם זרעך ימנה
17קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה  כי לך אתננה
18ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא—אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה  {פ}

Copyright information for Alep