Genesis 15

1אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר  אל תירא אברם אנכי מגן לך—שכרך הרבה מאד
2ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר
3ויאמר אברם—הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי
4והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה  כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך
5ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים—אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך
6והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
7ויאמר אליו  אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים—לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
8ויאמר  אדני יהוה במה אדע כי אירשנה
9ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
10ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר
11וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם
12ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו
13ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם—ארבע מאות שנה
14וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול
15ואתה תבוא אל אבתיך בשלום  תקבר בשיבה טובה
16ודור רביעי ישובו הנה  כי לא שלם עון האמרי עד הנה
17ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
18ביום ההוא כרת יהוה את אברם—ברית לאמר  לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת
19את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני
20ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים
21ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי  {ס}

Copyright information for Alep