Genesis 18

1וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
2וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה
3ויאמר  אדני אם נא מצאתי חן בעיניך—אל נא תעבר מעל עבדך
4יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ
5ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו—כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
6וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת—לושי ועשי עגות
7ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו
8ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
9ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
10ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו
11ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
12ותצחק שרה בקרבה לאמר  אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
13ויאמר יהוה אל אברהם  למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד—ואני זקנתי
14היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה—ולשרה בן
15ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת
16ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם—הלך עמם לשלחם
17ויהוה אמר  המכסה אני מאברהם אשר אני עשה
18ואברהם—היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו—כל גויי הארץ
19כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט—למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
20ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם—כי כבדה מאד
21ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
22ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם—עודנו עמד לפני יהוה
23ויגש אברהם ויאמר  האף תספה צדיק עם רשע
24אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה
25חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך—השפט כל הארץ לא יעשה משפט
26ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר—ונשאתי לכל המקום בעבורם
27ויען אברהם ויאמר  הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
28אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה—התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
29ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים
30ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה—אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים
31ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני—אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
32ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם—אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
33וילך יהוה—כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו

Copyright information for Alep