Genesis 21

1ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר
2ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים
3ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה—יצחק
4וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים
5ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו
6ותאמר שרה—צחק עשה לי אלהים  כל השמע יצחק לי
7ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה  כי ילדתי בן לזקניו
8ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק
9ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם—מצחק
10ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה  כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק
11וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו
12ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך—כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה  כי ביצחק יקרא לך זרע
13וגם את בן האמה לגוי אשימנו  כי זרעך הוא
14וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד—וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע
15ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם
16ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך
17וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם
18קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו  כי לגוי גדול אשימנו
19ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער
20ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת
21וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים  {פ}

22ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר  אלהים עמך בכל אשר אתה עשה
23ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה
24ויאמר אברהם אנכי אשבע
25והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך
26ויאמר אבימלך—לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי—בלתי היום
27ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית
28ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן—לבדהן
29ויאמר אבימלך אל אברהם  מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה
30ויאמר—כי את שבע כבשת תקח מידי  בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת
31על כן קרא למקום ההוא—באר שבע  כי שם נשבעו שניהם
32ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים
33ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם—בשם יהוה אל עולם
34ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים  {פ}

Copyright information for Alep