Genesis 25

1ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
2ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין—ואת ישבק ואת שוח
3ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים
4ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה
5ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק
6ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם
7ואלה ימי שני חיי אברהם—אשר חי  מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים
8ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו
9ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה  אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא
10השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת—שמה קבר אברהם ושרה אשתו
11ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי  {פ}

12ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם  אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה—לאברהם
13ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם  בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם
14ומשמע ודומה ומשא
15חדד ותימא יטור נפיש וקדמה
16אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם—שנים עשר נשיאם לאמתם
17ואלה שני חיי ישמעאל—מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו
18וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל  {פ}

19ואלה תולדת יצחק בן אברהם  אברהם הוליד את יצחק
20ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם—אחות לבן הארמי לו לאשה
21ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו
22ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה
23ויאמר יהוה לה שני גיים (גוים) בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
24וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה
25ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
26ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם
27ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
28ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב
29ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף
30ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה—כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
31ויאמר יעקב  מכרה כיום את בכרתך לי
32ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה
33ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב
34ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה  {פ}

Copyright information for Alep