Genesis 26

1ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה
2וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה  שכן בארץ אשר אמר אליך
3גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך  כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך
4והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
5עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
6וישב יצחק בגרר
7וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא  כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא
8ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו
9ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה
10ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם
11ויצו אבימלך את כל העם לאמר  הנגע באיש הזה ובאשתו—מות יומת
12ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה
13ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד
14ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים
15וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו—סתמום פלשתים וימלאום עפר
16ויאמר אבימלך אל יצחק  לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד
17וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם
18וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו
19ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם—באר מים חיים
20ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר—לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו
21ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה
22ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
23ויעל משם באר שבע
24וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי
25ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר
26ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו
27ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם
28ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך
29אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה
30ויעש להם משתה ויאכלו וישתו
31וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום
32ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים
33ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה  {ס}

34ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי—ואת בשמת בת אילן החתי
35ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה  {ס}

Copyright information for Alep