Genesis 28

1ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
2קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
3ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
4ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך—לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם
5וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם—אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
6וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה  בברכו אתו—ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
7וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
8וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
9וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו—לו לאשה  {ס}

10ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
11ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא
12ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
13והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה—לך אתננה ולזרעך
14והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך
15והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת  כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
16וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
17ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה  אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
18וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
19ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה
20וידר יעקב נדר לאמר  אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
21ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
22והאבן הזאת אשר שמתי מצבה—יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

Copyright information for Alep