Genesis 35

1ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח—לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך
2ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו  הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם
3ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי
4ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם
5ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב
6ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען—הוא בית אל  הוא וכל העם אשר עמו
7ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל  כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו
8ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות  {פ}

9וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו
10ויאמר לו אלהים שמך יעקב  לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל
11ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה—גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו
12ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק—לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ
13ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו
14ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו—מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן
15ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים—בית אל
16ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה
17ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן
18ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין
19ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם
20ויצב יעקב מצבה על קברתה—הוא מצבת קברת רחל עד היום
21ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר
22ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל  {פ}

ויהיו בני יעקב שנים עשר
23בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון
24בני רחל יוסף ובנימן
25ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי
26ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם
27ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע—הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק
28ויהיו ימי יצחק—מאת שנה ושמנים שנה
29ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו  {פ}

Copyright information for Alep