Genesis 49

1ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
2הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם
3ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני—יתר שאת ויתר עז
4פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה  {פ}

5שמעון ולוי אחים—כלי חמס מכרתיהם
6בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי  כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור
7ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל  {פ}

8יהודה אתה יודוך אחיך—ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך
9גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו
10לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים
11אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה
12חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב  {פ}

13זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן  {פ}

14יששכר חמר גרם—רבץ בין המשפתים
15וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד  {ס}

16דן ידין עמו—כאחד שבטי ישראל
17יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח—הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור
18לישועתך קויתי יהוה  {ס}

19גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב  {ס}

20מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך  {ס}

21נפתלי אילה שלחה—הנתן אמרי שפר  {ס}

22בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור
23וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים
24ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל
25מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם
26ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו  {פ}

27בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל
28כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם—איש אשר כברכתו ברך אתם
29ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי—קברו אתי אל אבתי  אל המערה—אשר בשדה עפרון החתי
30במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא—בארץ כנען  אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי—לאחזת קבר
31שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה
32מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת
33ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

Copyright information for Alep