Genesis 7

1ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה  כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
2מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה—איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים—איש ואשתו
3גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ
4כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה
5ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה
6ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ
7ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו—אל התבה  מפני מי המבול
8מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף—וכל אשר רמש על האדמה
9שנים שנים באו אל נח אל התבה—זכר ונקבה  כאשר צוה אלהים את נח
10ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
11בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש—ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו
12ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
13בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם—אל התבה
14המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
15ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים
16והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו
17ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ
18ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים
19והמים גברו מאד מאד—על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
20חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים
21ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ—וכל האדם
22כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה—מתו
23וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
24ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום

Copyright information for Alep