Isaiah 10

1הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו
2להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי—להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו
3ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא  על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם
4בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה  {פ}

5הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי
6בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו—לשלל שלל ולבז בז ולשימו (ולשומו) מרמס כחמר חוצות
7והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב  כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט
8כי יאמר  הלא שרי יחדו מלכים
9הלא ככרכמיש כלנו  אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון
10כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון
11הלא כאשר עשיתי לשמרון—ולאליליה  כן אעשה לירושלם ולעצביה  {פ}

12והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם—אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו
13כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם (ועתודתיהם) שושתי ואוריד כאביר יושבים
14ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף
15היתפאר הגרזן על החצב בו  אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט ואת מרימיו כהרים מטה לא עץ  {פ}

16לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו—רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש
17והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו—ביום אחד
18וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס
19ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם  {ס}

20והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל—באמת
21שאר ישוב שאר יעקב—אל אל גבור
22כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים—שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה
23כי כלה ונחרצה—אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ  {פ}

24לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים
25כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם
26ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים
27והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן
28בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו
29עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה—גבעת שאול נסה
30צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות
31נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו
32עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית (בת) ציון גבעת ירושלם  {פ}

33הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו
34ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול  {ס}

Copyright information for Alep