Isaiah 19

1משא מצרים  הנה יהוה רכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו
2וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה
3ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים
4וסכרתי את מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשל בם נאם האדון יהוה צבאות
5ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש
6והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו
7ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו
8ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו
9ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי
10והיו שתתיה מדכאים כל עשי שכר אגמי נפש
11אך אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם
12אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות על מצרים
13נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה
14יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו
15ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון
16ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מניף עליו
17והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא כל אשר יזכיר אתה אליו יפחד—מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו  {ס}

18ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות ליהוה צבאות  עיר ההרס יאמר לאחת  {ס}

19ביום ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה ליהוה
20והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים  כי יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם
21ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו
22ונגף יהוה את מצרים נגף ורפוא ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם  {ס}

23ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו מצרים את אשור  {ס}

24ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור  ברכה בקרב הארץ
25אשר ברכו יהוה צבאות לאמר  ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל  {ס}

Copyright information for Alep