Isaiah 24

1הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה
2והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו
3הבוק תבוק הארץ והבוז תבז  כי יהוה דבר את הדבר הזה
4אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ
5והארץ חנפה תחת ישביה  כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם
6על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער
7אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב
8שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור
9בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו
10נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא
11צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ
12נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער
13כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם כלה בציר
14המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים
15על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל  {ס}

16מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו
17פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ
18והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח  כי ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ
19רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ
20נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום  {ס}

21והיה ביום ההוא יפקד יהוה על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה
22ואספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו
23וחפרה הלבנה ובושה החמה  כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד  {פ}

Copyright information for Alep