Isaiah 32

1הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו
2והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה
3ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה
4ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות
5לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע
6כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און—לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר
7וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים (עניים) באמרי שקר ובדבר אביון משפט
8ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום  {ס}

9נשים שאננות—קמנה שמענה קולי בנות בטחות—האזנה אמרתי
10ימים על שנה תרגזנה בטחות  כי כלה בציר אסף בלי יבוא
11חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים
12על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה
13על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה  כי על כל בתי משוש קריה עליזה
14כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם—משוש פראים מרעה עדרים
15עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל (והכרמל) ליער יחשב
16ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב
17והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה—השקט ובטח עד עולם
18וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות
19וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר
20אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור  {ס}

Copyright information for Alep