Isaiah 33

1הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך  {ס}

2יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה
3מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים
4ואסף שללכם אסף החסיל—כמשק גבים שקק בו
5נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה
6והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו  {פ}

7הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון
8נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש
9אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל  {ס}

10עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם—עתה אנשא
11תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם
12והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו  {פ}

13שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי
14פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה—מי יגור לנו מוקדי עולם
15הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע
16הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים
17מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים
18לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים
19את עם נועז לא תראה  עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה
20חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו
21כי אם שם אדיר יהוה לנו מקום נהרים יארים רחבי ידים בל תלך בו אני שיט וצי אדיר לא יעברנו
22כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו
23נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס אז חלק עד שלל מרבה פסחים בזזו בז
24ובל יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון  {ס}

Copyright information for Alep