Isaiah 35

1יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת
2פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן—כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו  {פ}

3חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו
4אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא—גמול אלהים הוא יבוא וישעכם
5אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה
6אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם  כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה
7והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא
8והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה—לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו
9לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה—לא תמצא שם והלכו גאולים
10ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה  {ס}

Copyright information for Alep