Isaiah 36

1ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות—ויתפשם
2וישלח מלך אשור את רבשקה מלכיש ירושלמה אל המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדה כובס
3ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית—ושבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר
4ויאמר אליהם רבשקה אמרו נא אל חזקיהו  כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת
5אמרתי אך דבר שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על מי בטחת כי מרדת בי
6הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה  כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו
7וכי תאמר אלי אל יהוה אלהינו בטחנו  הלוא הוא אשר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו
8ועתה התערב נא את אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים—אם תוכל לתת לך רכבים עליהם
9ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני—הקטנים ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים
10ועתה המבלעדי יהוה עליתי על הארץ הזאת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה  {ס}

11ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל רבשקה דבר נא אל עבדיך ארמית—כי שמעים אנחנו ואל תדבר אלינו יהודית באזני העם אשר על החומה
12ויאמר רבשקה האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את הדברים האלה  הלא על האנשים הישבים על החומה לאכל את חראיהם (צואתם) ולשתות את שיניהם (מימי רגליהם) עמכם
13ויעמד רבשקה ויקרא בקול גדול יהודית ויאמר—שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור
14כה אמר המלך אל ישא לכם חזקיהו  כי לא יוכל להציל אתכם
15ואל יבטח אתכם חזקיהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה  לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור
16אל תשמעו אל חזקיהו  {פ}

 

כי כה אמר המלך אשור עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו
17עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם  ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים
18פן יסית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את ארצו מיד מלך אשור
19איה אלהי חמת וארפד—איה אלהי ספרוים וכי הצילו את שמרון מידי
20מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי כי יציל יהוה את ירושלם מידי
21ויחרישו ולא ענו אתו דבר  כי מצות המלך היא לאמר לא תענהו
22ויבא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו—קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רבשקה  {ס}

Copyright information for Alep