Isaiah 38

1בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך—כי מת אתה ולא תחיה
2ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה
3ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול  {ס}

4ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר
5הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה
6ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת
7וזה לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את הדבר הזה אשר דבר
8הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית—עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה  {ס}

9מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו
10אני אמרתי בדמי ימי אלכה—בשערי שאול פקדתי יתר שנותי
11אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל
12דורי נסע ונגלה מני—כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני
13שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני
14כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני
15מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי
16אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני
17הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי
18כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך
19חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך
20יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה
21ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי
22ויאמר חזקיהו מה אות  כי אעלה בית יהוה  {ס}

Copyright information for Alep