Isaiah 39

1בעת ההיא שלח מרדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה—אל חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק
2וישמח עליהם חזקיהו ויראם את בית נכתה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר נמצא באצרתיו  לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו—ובכל ממשלתו  {ס}

3ויבא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל
4ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו—לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרתי
5ויאמר ישעיהו אל חזקיהו  שמע דבר יהוה צבאות
6הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד היום הזה בבל  לא יותר דבר אמר יהוה
7ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד—יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל
8ויאמר חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי  {פ}

Copyright information for Alep