Isaiah 54

1רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה
2הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו—אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי
3כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו
4אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי  כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד
5כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא
6כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך
7ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך
8בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך—אמר גאלך יהוה  {ס}

9כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ—כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך
10כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה—וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה  {ס}

11עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים
12ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ
13וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך
14בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך
15הן גור יגור אפס מאותי—מי גר אתך עליך יפול
16הן (הנה) אנכי בראתי חרש—נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל
17כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי—נאם יהוה  {ס}

Copyright information for Alep