Jeremiah 10

1שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם—בית ישראל
2כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו  כי יחתו הגוים מהמה
3כי חקות העמים הבל הוא  כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד
4בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק
5כתמר מקשה המה ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם  {פ}

6מאין כמוך יהוה  גדול אתה וגדול שמך בגבורה
7מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה  כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך
8ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא
9כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז—מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם
10ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו  {פ}

11כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה  {ס}

12עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים
13לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה ארץ (הארץ) ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו
14נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל  כי שקר נסכו ולא רוח בם
15הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו
16לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו  יהוה צבאות שמו  {ס}

17אספי מארץ כנעתך—ישבתי (ישבת) במצור  {ס}

18כי כה אמר יהוה הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת והצרתי להם למען ימצאו  {ס}

19אוי לי על שברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשאנו
20אהלי שדד וכל מיתרי נתקו בני יצאני ואינם—אין נטה עוד אהלי ומקים יריעותי
21כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה  {פ}

22קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון  לשום את ערי יהודה שממה—מעון תנים  {ס}

23ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו
24יסרני יהוה אך במשפט  אל באפך פן תמעטני
25שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו  כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השמו  {פ}

Copyright information for Alep