Jeremiah 13

1כה אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על מתניך ובמים לא תבאהו
2ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשם על מתני  {פ}

3ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר
4קח את האזור אשר קנית אשר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק הסלע
5ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי
6ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את האזור אשר צויתיך לטמנו שם
7ואלך פרתה—ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל  {פ}

8ויהי דבר יהוה אלי לאמר
9כה אמר יהוה  ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלם—הרב
10העם הזה הרע המאנים לשמוע את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל  {ס}

11כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו
12ואמרת אליהם את הדבר הזה  {ס}  כה אמר יהוה אלהי ישראל כל נבל ימלא יין ואמרו אליך—הידע לא נדע כי כל נבל ימלא יין
13ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנבאים ואת כל ישבי ירושלם—שכרון
14ונפצתים איש אל אחיו והאבות והבנים יחדו—נאם יהוה לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיתם
15שמעו והאזינו אל תגבהו  כי יהוה דבר
16תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית (ושית) לערפל
17ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה  {ס}

18אמר למלך ולגבירה השפילו שבו  כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם
19ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים  {ס}

20שאי (שאו) עיניכם וראי (וראו) הבאים מצפון איה העדר נתן לך—צאן תפארתך
21מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה
22וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך
23היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע
24ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר
25זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר
26וגם אני חשפתי שוליך על פניך ונראה קלונך
27נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם—לא תטהרי אחרי מתי עד  {ס}

Copyright information for Alep