Jeremiah 15

1ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו
2והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה אמר יהוה אשר למות למות ואשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי
3ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאם יהוה את החרב להרג ואת הכלבים לסחב ואת עוף השמים ואת בהמת הארץ לאכל ולהשחית
4ונתתים לזועה (לזעוה) לכל ממלכות הארץ—בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלם
5כי מי יחמל עליך ירושלם ומי ינוד לך ומי יסור לשאל לשלם לך
6את נטשת אתי נאם יהוה אחור תלכי ואט את ידי עליך ואשחיתך נלאיתי הנחם
7ואזרם במזרה בשערי הארץ שכלתי אבדתי את עמי מדרכיהם לוא שבו
8עצמו לי אלמנותו מחול ימים הבאתי להם על אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות
9אמללה ילדת השבעה נפחה נפשה באה (בא) שמשה בעד יומם—בושה וחפרה ושאריתם לחרב אתן לפני איביהם—נאם יהוה  {ס}

10אוי לי אמי—כי ילדתני איש ריב ואיש מדון לכל הארץ לא נשיתי ולא נשו בי כלה מקללוני  {ס}

11אמר יהוה אם לא שרותך (שריתיך) לטוב אם לוא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה—את האיב
12הירע ברזל ברזל מצפון ונחשת
13חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך
14והעברתי את איביך בארץ לא ידעת  כי אש קדחה באפי עליכם תוקד  {ס}

15אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי—אל לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה
16נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך (דברך) לי לששון ולשמחת לבבי  כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות  {ס}

17לא ישבתי בסוד משחקים ואעלז  מפני ידך בדד ישבתי כי זעם מלאתני
18למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא—היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו  {ס}

19לכן כה אמר יהוה אם תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם
20ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך  כי אתך אני להושיעך ולהצילך נאם יהוה
21והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים  {ס}

Copyright information for Alep