Jeremiah 7

1הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר
2עמד בשער בית יהוה וקראת שם את הדבר הזה ואמרת שמעו דבר יהוה כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחות ליהוה  {ס}

3כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה
4אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר  היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה
5כי אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם  אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו
6גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם
7ושכנתי אתכם במקום הזה—בארץ אשר נתתי לאבותיכם  למן עולם ועד עולם
8הנה אתם בטחים לכם על דברי השקר—לבלתי הועיל
9הגנב רצח ונאף והשבע לשקר וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים—אשר לא ידעתם
10ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם נצלנו—למען עשות את כל התועבות האלה
11המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו—בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם יהוה
12כי לכו נא אל מקומי אשר בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל
13ועתה יען עשותכם את כל המעשים האלה—נאם יהוה ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם
14ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בטחים בו ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם—כאשר עשיתי לשלו
15והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים  {פ}

16ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה—ואל תפגע בי  כי אינני שמע אתך
17האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם
18הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק  לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים—למען הכעסני
19האתי הם מכעסים נאם יהוה הלוא אתם למען בשת פניהם
20לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה  {פ}

21כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל  עלותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר
22כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא (הוציאי) אותם מארץ מצרים—על דברי עולה וזבח
23כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי—והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם
24ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים
25למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה—ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלח
26ולוא שמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם—הרעו מאבותם
27ודברת אליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה
28ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא שמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם  {ס}

29גזי נזרך והשליכי ושאי על שפים קינה  כי מאס יהוה ויטש את דור עברתו
30כי עשו בני יהודה הרע בעיני נאם יהוה  שמו שקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו—לטמאו
31ובנו במות התפת אשר בגיא בן הנם לשרף את בניהם ואת בנתיהם באש—אשר לא צויתי ולא עלתה על לבי  {פ}

32לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמר עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום
33והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
34והשבתי מערי יהודה ומחצות ירושלם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה  כי לחרבה תהיה הארץ

Copyright information for Alep