Jonah 2

1וימן יהוה דג גדול לבלע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות
2ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה
3ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה—ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי
4ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו
5ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך
6אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי
7לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי
8בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך
9משמרים הבלי שוא—חסדם יעזבו
10ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה  ישועתה ליהוה  {ס}

11ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה  {פ}

Copyright information for Alep