Joshua 13

1ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה
2זאת הארץ הנשארת  כל גלילות הפלשתים וכל הגשורי
3מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה—לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים
4מתימן כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים—עד אפקה  עד גבול האמרי
5והארץ הגבלי וכל הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר חרמון—עד לבוא חמת
6כל ישבי ההר מן הלבנון עד משרפת מים כל צידנים—אנכי אורישם מפני בני ישראל  רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך
7ועתה חלק את הארץ הזאת בנחלה—לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה
8עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם—אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה
9מערוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישר מידבא—עד דיבון
10וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון—עד גבול בני עמון
11והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן—עד סלכה
12כל ממלכות עוג בבשן אשר מלך בעשתרות ובאדרעי  הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם
13ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה
14רק לשבט הלוי לא נתן נחלה  אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר לו  {פ}

15ויתן משה למטה בני ראובן למשפחתם
16ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישר—על מידבא
17חשבון וכל עריה אשר במישר דיבן ובמות בעל ובית בעל מעון
18ויהצה וקדמת ומפעת
19וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק
20ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות
21וכל ערי המישר וכל ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון  אשר הכה משה אתו ואת נשיאי מדין את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ
22ואת בלעם בן בעור הקוסם—הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם
23ויהי גבול בני ראובן—הירדן וגבול  זאת נחלת בני ראובן למשפחותם הערים וחצריהן  {פ}

24ויתן משה למטה גד לבני גד למשפחתם
25ויהי להם הגבול—יעזר וכל ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון  עד ערוער אשר על פני רבה
26ומחשבון עד רמת המצפה ובטנים וממחנים עד גבול לדבר
27ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל—עד קצה ים כנרת עבר הירדן מזרחה
28זאת נחלת בני גד למשפחתם הערים וחצריהם  {ס}

29ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני מנשה—למשפחותם
30ויהי גבולם ממחנים כל הבשן כל ממלכות עוג מלך הבשן וכל חות יאיר אשר בבשן—ששים עיר
31וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן מנשה לחצי בני מכיר למשפחותם
32אלה אשר נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה  {פ}

33ולשבט הלוי—לא נתן משה נחלה  יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם  {ס}

Copyright information for Alep