Joshua 17

1ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף—למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן
2ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם—לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים—למשפחתם
3ולצלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה לא היו לו בנים—כי אם בנות ואלה שמות בנתיו—מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
4ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן
5ויפלו חבלי מנשה עשרה—לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן
6כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו וארץ הגלעד היתה לבני מנשה הנותרים
7ויהי גבול מנשה מאשר המכמתת אשר על פני שכם והלך הגבול אל הימין אל ישבי עין תפוח
8למנשה היתה ארץ תפוח ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים
9וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצאתיו הימה
10נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח
11ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת ישבי דאר ובנותיה וישבי עין דר ובנותיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה—שלשת הנפת
12ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת
13ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו  {ס}

14וידברו בני יוסף את יהושע לאמר  מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני יהוה
15ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים  כי אץ לך הר אפרים
16ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני הישב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל
17ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר  עם רב אתה וכח גדול לך—לא יהיה לך גורל אחד
18כי הר יהיה לך כי יער הוא ובראתו והיה לך תצאתיו  כי תוריש את הכנעני כי רכב ברזל לו—כי חזק הוא  {פ}

Copyright information for Alep