Judges 10

1ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולע בן פואה בן דודו—איש יששכר והוא ישב בשמיר בהר אפרים
2וישפט את ישראל עשרים ושלש שנה וימת ויקבר בשמיר  {פ}

3ויקם אחריו יאיר הגלעדי וישפט את ישראל עשרים ושתים שנה
4ויהי לו שלשים בנים רכבים על שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד
5וימת יאיר ויקבר בקמון  {פ}

6ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלהי ארם ואת אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את יהוה ולא עבדוהו
7ויחר אף יהוה בישראל וימכרם ביד פלשתים וביד בני עמון
8וירעצו וירצצו את בני ישראל בשנה ההיא  שמנה עשרה שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן—בארץ האמרי אשר בגלעד
9ויעברו בני עמון את הירדן להלחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד
10ויזעקו בני ישראל אל יהוה לאמר  חטאנו לך—וכי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים  {פ}

11ויאמר יהוה אל בני ישראל  הלא ממצרים ומן האמרי ומן בני עמון ומן פלשתים
12וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם
13ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם
14לכו וזעקו אל האלהים אשר בחרתם בם  המה יושיעו לכם בעת צרתכם
15ויאמרו בני ישראל אל יהוה חטאנו—עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך  אך הצילנו נא היום הזה
16ויסירו את אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל  {פ}

17ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה
18ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון—יהיה לראש לכל ישבי גלעד  {פ}

Copyright information for Alep