Judges 14

1וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים
2ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים ועתה קחו אותה לי לאשה
3ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל עמי אשה—כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני
4ואביו ואמו לא ידעו כי מיהוה היא—כי תאנה הוא מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל
5וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה ויבאו עד כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שאג לקראתו
6ותצלח עליו רוח יהוה וישסעהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה
7וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון
8וישב מימים לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה והנה עדת דבורים בגוית האריה ודבש
9וירדהו אל כפיו וילך הלוך ואכל וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויאכלו ולא הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש
10וירד אביהו אל האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים
11ויהי כראותם אותו ויקחו שלשים מרעים ויהיו אתו
12ויאמר להם שמשון אחודה נא לכם חידה  אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם—ונתתי לכם שלשים סדינים ושלשים חלפת בגדים
13ואם לא תוכלו להגיד לי—ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו—חודה חידתך ונשמענה
14ויאמר להם מהאכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק ולא יכלו להגיד החידה שלשת ימים
15ויהי ביום השביעי ויאמרו לאשת שמשון פתי את אישך ויגד לנו את החידה—פן נשרף אותך ואת בית אביך באש הלירשנו קראתם לנו הלא
16ותבך אשת שמשון עליו ותאמר רק שנאתני ולא אהבתני—החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדתה ויאמר לה הנה לאבי ולאמי לא הגדתי—ולך אגיד
17ותבך עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה ויהי ביום השביעי ויגד לה כי הציקתהו ותגד החידה לבני עמה
18ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם—לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי
19ותצלח עליו רוח יהוה וירד אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקח את חליצותם ויתן החליפות למגידי החידה ויחר אפו ויעל בית אביהו
20ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו  {פ}

Copyright information for Alep