Judges 3

1ואלה הגוים אשר הניח יהוה לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען
2רק למען דעת דרות בני ישראל ללמדם מלחמה—רק אשר לפנים לא ידעום
3חמשת סרני פלשתים וכל הכנעני והצידני והחוי ישב הר הלבנון—מהר בעל חרמון עד לבוא חמת
4ויהיו לנסות בם את ישראל—לדעת הישמעו את מצות יהוה אשר צוה את אבותם ביד משה
5ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי
6ויקחו את בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלהיהם  {פ}

7ויעשו בני ישראל את הרע בעיני יהוה וישכחו את יהוה אלהיהם ויעבדו את הבעלים ואת האשרות
8ויחר אף יהוה בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים שמנה שנים
9ויזעקו בני ישראל אל יהוה ויקם יהוה מושיע לבני ישראל וישיעם—את עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו
10ותהי עליו רוח יהוה וישפט את ישראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים
11ותשקט הארץ ארבעים שנה וימת עתניאל בן קנז  {פ}

12ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויחזק יהוה את עגלון מלך מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני יהוה
13ויאסף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל ויירשו את עיר התמרים
14ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה
15ויזעקו בני ישראל אל יהוה ויקם יהוה להם מושיע את אהוד בן גרא בן הימיני איש אטר יד ימינו וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב
16ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות—גמד ארכה ויחגר אותה מתחת למדיו על ירך ימינו
17ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב ועגלון איש בריא מאד
18ויהי כאשר כלה להקריב את המנחה וישלח את העם נשאי המנחה
19והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך המלך ויאמר הס—ויצאו מעליו כל העמדים עליו
20ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא
21וישלח אהוד את יד שמאלו ויקח את החרב מעל ירך ימינו ויתקעה בבטנו
22ויבא גם הנצב אחר הלהב ויסגר החלב בעד הלהב—כי לא שלף החרב מבטנו ויצא הפרשדנה
23ויצא אהוד המסדרונה ויסגר דלתות העליה בעדו—ונעל
24והוא יצא ועבדיו באו ויראו והנה דלתות העליה נעלות ויאמרו אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקרה
25ויחילו עד בוש והנה איננו פתח דלתות העליה ויקחו את המפתח ויפתחו והנה אדניהם נפל ארצה מת
26ואהוד נמלט עד התמהמהם והוא עבר את הפסילים וימלט השעירתה
27ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם
28ויאמר אלהם רדפו אחרי כי נתן יהוה את איביכם את מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבר
29ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש—כל שמן וכל איש חיל ולא נמלט איש
30ותכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקט הארץ שמונים שנה  {פ}

31ואחריו היה שמגר בן ענת ויך את פלשתים שש מאות איש במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל  {פ}

Copyright information for Alep