Judges 4

1ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ואהוד מת
2וימכרם יהוה ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרשת הגוים
3ויצעקו בני ישראל אל יהוה  כי תשע מאות רכב ברזל לו והוא לחץ את בני ישראל בחזקה עשרים שנה  {פ}

4ודבורה אשה נביאה אשת לפידות—היא שפטה את ישראל בעת ההיא
5והיא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל—בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט
6ותשלח ותקרא לברק בן אבינעם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה יהוה אלהי ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבלון
7ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתיהו בידך
8ויאמר אליה ברק אם תלכי עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך
9ותאמר הלך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך—כי ביד אשה ימכר יהוה את סיסרא ותקם דבורה ותלך עם ברק קדשה
10ויזעק ברק את זבולן ואת נפתלי קדשה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עמו דבורה
11וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד אילון בצענים (בצעננים) אשר את קדש
12ויגדו לסיסרא  כי עלה ברק בן אבינעם הר תבור
13ויזעק סיסרא את כל רכבו תשע מאות רכב ברזל ואת כל העם אשר אתו—מחרשת הגוים אל נחל קישון
14ותאמר דברה אל ברק קום כי זה היום אשר נתן יהוה את סיסרא בידך—הלא יהוה יצא לפניך וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו
15ויהם יהוה את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב—לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו
16וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרשת הגוים ויפל כל מחנה סיסרא לפי חרב—לא נשאר עד אחד
17וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר הקיני  כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני
18ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל תירא ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה
19ויאמר אליה השקיני נא מעט מים כי צמאתי ותפתח את נאוד החלב ותשקהו—ותכסהו
20ויאמר אליה עמד פתח האהל והיה אם איש יבא ושאלך ואמר היש פה איש—ואמרת אין
21ותקח יעל אשת חבר את יתד האהל ותשם את המקבת בידה ותבוא אליו בלאט ותתקע את היתד ברקתו ותצנח בארץ והוא נרדם ויעף וימת
22והנה ברק רדף את סיסרא ותצא יעל לקראתו ותאמר לו לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש ויבא אליה—והנה סיסרא נפל מת והיתד ברקתו
23ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל
24ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען—עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען  {ש}

Copyright information for Alep