Leviticus 3

1ואם זבח שלמים קרבנו—אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה
2וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח—סביב
3והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה—את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
4ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
5והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש—אשה ריח ניחח ליהוה  {פ}

6ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה—זכר או נקבה תמים יקריבנו
7אם כשב הוא מקריב את קרבנו—והקריב אתו לפני יהוה
8וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח—סביב
9והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה—חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
10ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
11והקטירו הכהן המזבחה—לחם אשה ליהוה  {פ}

12ואם עז קרבנו—והקריבו לפני יהוה
13וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח—סביב
14והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה—את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
15ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
16והקטירם הכהן המזבחה—לחם אשה לריח ניחח כל חלב ליהוה
17חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם—כל חלב וכל דם לא תאכלו  {פ}

Copyright information for Alep