Leviticus 6

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה  הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו
3ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח
4ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור
5והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים
6אש תמיד תוקד על המזבח—לא תכבה  {ס}

7וזאת תורת המנחה  הקרב אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח
8והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה—ליהוה
9והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל מועד יאכלוה
10לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם
11כל זכר בבני אהרן יאכלנה—חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש  {פ}

12וידבר יהוה אל משה לאמר
13זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו—עשירת האפה סלת מנחה תמיד  מחציתה בבקר ומחציתה בערב
14על מחבת בשמן תעשה—מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה
15והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר
16וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל  {פ}

17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת  במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה—קדש קדשים הוא
19הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד
20כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד—אשר יזה עליה תכבס במקום קדש
21וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים
22כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא
23וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש—לא תאכל באש תשרף  {פ}

Copyright information for Alep