Nehemiah 7

1ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים
2ואצוה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה—על ירושלם  כי הוא כאיש אמת וירא את האלהים מרבים
3ויאמר (ואמר) להם לא יפתחו שערי ירושלם עד חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם—איש במשמרו ואיש נגד ביתו
4והעיר רחבת ידים וגדלה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים
5ויתן אלהי אל לבי ואקבצה את החרים ואת הסגנים ואת העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו  {פ}

6אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו
7הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי—נחום בענה  מספר אנשי עם ישראל  {ס}
8בני פרעש—אלפים מאה ושבעים ושנים  {ס}
9בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים  {ס}
10בני ארח שש מאות חמשים ושנים  {ס}
11בני פחת מואב לבני ישוע ויואב—אלפים ושמנה מאות שמנה עשר  {ס}
12בני עילם—אלף מאתים חמשים וארבעה  {ס}
13בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה  {ס}
14בני זכי שבע מאות וששים  {ס}
15בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה  {ס}
16בני בבי שש מאות עשרים ושמנה  {ס}
17בני עזגד—אלפים שלש מאות עשרים ושנים  {ס}
18בני אדניקם—שש מאות ששים ושבעה  {ס}
19בני בגוי אלפים ששים ושבעה  {ס}
20בני עדין שש מאות חמשים וחמשה  {ס}
21בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה  {ס}
22בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה  {ס}
23בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה  {ס}
24בני חריף מאה שנים עשר  {ס}
25בני גבעון תשעים וחמשה  {ס}
26אנשי בית לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה  {ס}
27אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה  {ס}
28אנשי בית עזמות ארבעים ושנים  {ס}
29אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה  {ס}
30אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד  {ס}
31אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים  {ס}
32אנשי בית אל והעי מאה עשרים ושלשה  {ס}
33אנשי נבו אחר חמשים ושנים  {ס}
34בני עילם אחר—אלף מאתים חמשים וארבעה  {ס}
35בני חרם שלש מאות ועשרים  {ס}
36בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה  {ס}
37בני לד חדיד ואנו שבע מאות ועשרים ואחד  {ס}
38בני סנאה—שלשת אלפים תשע מאות ושלשים  {פ}

39הכהנים  בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה  {ס}
40בני אמר אלף חמשים ושנים  {ס}
41בני פשחור—אלף מאתים ארבעים ושבעה  {ס}
42בני חרם אלף שבעה עשר  {פ}

43הלוים  בני ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה  {ס}
44המשררים—בני אסף מאה ארבעים ושמנה  {ס}
45השערים בני שלם בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי—מאה שלשים ושמנה  {ס}
46הנתינים  בני צחא בני חשפא בני טבעות
47בני קירס בני סיעא בני פדון
48בני לבנה בני חגבא בני שלמי
49בני חנן בני גדל בני גחר
50בני ראיה בני רצין בני נקודא
51בני גזם בני עזא בני פסח
52בני בסי בני מעונים בני נפושסים (נפישסים)
53בני בקבוק בני חקופא בני חרחור  {ס}
54בני בצלית בני מחידא בני חרשא
55בני  {ר}

ברקוס  {ס}  בני סיסרא  {ס}  בני תמח  {ס}
56בני  {ר}

נציח  {ס}  בני חטיפא  {ס}
57בני עבדי שלמה  {ס}  בני  {ר}

סוטי  {ס}  בני ספרת  {ס}  בני פרידא  {ס}
58בני  {ר}

יעלא  {ס}  בני דרקון  {ס}  בני גדל  {ס}
59בני  {ר}

שפטיה  {ס}  בני חטיל  {ס}  בני פכרת הצביים—  {ס}  בני  {ר}

אמון
60כל הנתינים—ובני עבדי שלמה  שלש מאות תשעים ושנים  {פ}

61ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבתם וזרעם—אם מישראל הם
62בני דליה בני טוביה בני נקודא—שש מאות וארבעים ושנים  {ס}

63ומן הכהנים בני חביה בני הקוץ  בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם
64אלה בקשו כתבם המתיחשים—ולא נמצא ויגאלו מן הכהנה
65ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים—עד עמד הכהן לאורים ותמים
66כל הקהל כאחד—ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים
67מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה—שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות—מאתים וארבעים וחמשה  {ס}

68גמלים ארבע מאות שלשים וחמשה  {ס}  חמרים—ששת אלפים שבע מאות ועשרים
69ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה—התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות
70ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה—זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים
71ואשר נתנו שארית העם—זהב דרכמנים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה  {פ}

72וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן העם והנתינים וכל ישראל—בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם

Copyright information for Alep