Numbers 15

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם
3ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם—לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן
4והקריב המקריב קרבנו ליהוה—מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן
5ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח—לכבש האחד
6או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין
7ויין לנסך שלשית ההין—תקריב ריח ניחח ליהוה
8וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה
9והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין
10ויין תקריב לנסך חצי ההין—אשה ריח ניחח ליהוה
11ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים
12כמספר אשר תעשו—ככה תעשו לאחד כמספרם
13כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה
14וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה—כאשר תעשו כן יעשה
15הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר  חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה
16תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם  {פ}

17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
19והיה באכלכם מלחם הארץ—תרימו תרומה ליהוה
20ראשית ערסתכם—חלה תרימו תרומה  כתרומת גרן כן תרימו אתה
21מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה—לדרתיכם  {ס}

22וכי תשגו—ולא תעשו את כל המצות האלה  אשר דבר יהוה אל משה
23את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה  מן היום אשר צוה יהוה והלאה—לדרתיכם
24והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת
25וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל—ונסלח להם  כי שגגה הוא—והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם
26ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם  כי לכל העם בשגגה  {ס}

27ואם נפש אחת תחטא בשגגה—והקריבה עז בת שנתה לחטאת
28וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה—לפני יהוה  לכפר עליו ונסלח לו
29האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם—תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה
30והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר—את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה
31כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה  {פ}

32ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים—ביום השבת
33ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים—אל משה ואל אהרן ואל כל העדה
34ויניחו אתו במשמר  כי לא פרש מה יעשה לו  {ס}

35ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה
36ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

37ויאמר יהוה אל משה לאמר
38דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת
39והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם
40למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם
41אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים  אני יהוה אלהיכם  {פ}

Copyright information for Alep