Numbers 16

1ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת—בני ראובן
2ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם
3ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם—כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה
4וישמע משה ויפל על פניו
5וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו
6זאת עשו  קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
7ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי
8ויאמר משה אל קרח  שמעו נא בני לוי
9המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו—לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם
10ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה
11לכן אתה וכל עדתך—הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו (תלינו) עליו
12וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה
13המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר  כי תשתרר עלינו גם השתרר
14אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר—לא נעלה
15ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם
16ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה  אתה והם ואהרן מחר
17וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו
18ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד—ומשה ואהרן
19ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה  {ס}

20וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
21הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע
22ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר  האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף  {ס}

23וידבר יהוה אל משה לאמר
24דבר אל העדה לאמר  העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם
25ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל
26וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם  פן תספו בכל חטאתם
27ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם—מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם
28ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה  כי לא מלבי
29אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם—לא יהוה שלחני
30ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה—וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה
31ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם
32ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש
33וירדו הם וכל אשר להם חיים—שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל
34וכל ישראל אשר סביבתיהם—נסו לקלם  כי אמרו פן תבלענו הארץ
35ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת  {ס}

Copyright information for Alep