Numbers 25

1וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
2ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
3ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
4ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל
5ויאמר משה אל שפטי ישראל  הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
6והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד
7וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
8ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם—את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
9ויהיו המתים במגפה—ארבעה ועשרים אלף  {פ}

10וידבר יהוה אל משה לאמר
11פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
12לכן אמר  הנני נתן לו את בריתי שלום
13והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם—תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
14ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית—זמרי בן סלוא  נשיא בית אב לשמעני
15ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור  ראש אמות בית אב במדין הוא  {פ}

16וידבר יהוה אל משה לאמר
17צרור את המדינים והכיתם אותם
18כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור

Copyright information for Alep