Numbers 29

1ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם—כל מלאכת עבדה לא תעשו  יום תרועה יהיה לכם
2ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה—פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
3ומנחתם—סלת בלולה בשמן  שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל
4ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים
5ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם
6מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם  לריח ניחח אשה ליהוה  {ס}

7ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו
8והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
9ומנחתם—סלת בלולה בשמן  שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד
10עשרון עשרון לכבש האחד—לשבעת הכבשים
11שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם  {ס}

12ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם—כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
13והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה—פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו
14ומנחתם—סלת בלולה בשמן  שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם
15ועשרון עשרון לכבש האחד—לארבעה עשר כבשים
16ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה  {ס}

17וביום השני פרים בני בקר שנים עשר—אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
18ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפט
19ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם  {ס}

20וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
21ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפט
22ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה  {ס}

23וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
24מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפט
25ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה  {ס}

26וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
27ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפט
28ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה  {ס}

29וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
30ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפט
31ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה  {ס}

32וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
33ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם—כמשפטם
34ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה  {ס}

35ביום השמיני—עצרת תהיה לכם  כל מלאכת עבדה לא תעשו
36והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה—פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
37מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם—כמשפט
38ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
39אלה תעשו ליהוה במועדיכם—לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם

Copyright information for Alep