Numbers 7

1ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם
2ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם  הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים
3ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר—עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן
4ויאמר יהוה אל משה לאמר
5קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו
6ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים
7את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר—נתן לבני גרשון  כפי עבדתם
8ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר—נתן לבני מררי  כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
9ולבני קהת לא נתן  כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו
10ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח
11ויאמר יהוה אל משה  נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח  {ס}

12ויהי המקריב ביום הראשון—את קרבנו  נחשון בן עמינדב למטה יהודה
13וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
14כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
15פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
16שעיר עזים אחד לחטאת
17ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן נחשון בן עמינדב  {פ}

18ביום השני הקריב נתנאל בן צוער—נשיא יששכר
19הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
20כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
21פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
22שעיר עזים אחד לחטאת
23ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן נתנאל בן צוער  {פ}

24ביום השלישי נשיא לבני זבולן—אליאב בן חלן
25קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
26כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
27פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
28שעיר עזים אחד לחטאת
29ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליאב בן חלן  {פ}

30ביום הרביעי נשיא לבני ראובן—אליצור בן שדיאור
31קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
32כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
33פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
34שעיר עזים אחד לחטאת
35ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליצור בן שדיאור  {פ}

36ביום החמישי נשיא לבני שמעון—שלמיאל בן צורישדי
37קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
38כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
39פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
40שעיר עזים אחד לחטאת
41ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן שלמיאל בן צורישדי  {פ}

42ביום הששי נשיא לבני גד—אליסף בן דעואל
43קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
44כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
45פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
46שעיר עזים אחד לחטאת
47ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אליסף בן דעואל  {פ}

48ביום השביעי נשיא לבני אפרים—אלישמע בן עמיהוד
49קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
50כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
51פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
52שעיר עזים אחד לחטאת
53ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אלישמע בן עמיהוד  {פ}

54ביום השמיני נשיא לבני מנשה—גמליאל בן פדהצור
55קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
56כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
57פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
58שעיר עזים אחד לחטאת
59ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן גמליאל בן פדהצור  {פ}

60ביום התשיעי נשיא לבני בנימן—אבידן בן גדעני
61קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
62כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
63פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
64שעיר עזים אחד לחטאת
65ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אבידן בן גדעני  {פ}

66ביום העשירי נשיא לבני דן—אחיעזר בן עמישדי
67קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
68כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
69פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
70שעיר עזים אחד לחטאת
71ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אחיעזר בן עמישדי  {פ}

72ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר—פגעיאל בן עכרן
73קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
74כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
75פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
76שעיר עזים אחד לחטאת
77ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן פגעיאל בן עכרן  {פ}

78ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי—אחירע בן עינן
79קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן—למנחה
80כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
81פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו—לעלה
82שעיר עזים אחד לחטאת
83ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה  זה קרבן אחירע בן עינן  {פ}

84זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל  קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה
85שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש
86כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה
87כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר—ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת
88וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים  זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו
89ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו  {פ}

Copyright information for Alep