Numbers 9

1וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון—לאמר
2ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו
3בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו—במעדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו
4וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח
5ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים—במדבר סיני  ככל אשר צוה יהוה את משה—כן עשו בני ישראל
6ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן—ביום ההוא
7ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל
8ויאמר אלהם משה  עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם  {פ}

9וידבר יהוה אל משה לאמר
10דבר אל בני ישראל לאמר  איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה
11בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים—יעשו אתו  על מצות ומררים יאכלהו
12לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו
13והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח—ונכרתה הנפש ההוא מעמיה  כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו—חטאו ישא האיש ההוא
14וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה—כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה  חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ  {ס}

15וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש—עד בקר
16כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה
17ולפי העלות הענן מעל האהל—ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן—שם יחנו בני ישראל
18על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו  כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן—יחנו
19ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים—ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו
20ויש אשר יהיה הענן ימים מספר—על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו
21ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו
22או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו
23על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו  את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה  {פ}

Copyright information for Alep