Proverbs 8

1  הלא-חכמה תקרא    ותבונה תתן קולה

2  בראש-מרמים עלי-דרך    בית נתיבות נצבה

3  ליד-שערים לפי-קרת    מבוא פתחים תרנה

4  אליכם אישים אקרא    וקולי אל-בני אדם

5  הבינו פתאים ערמה    וכסילים הבינו לב

6  שמעו כי-נגידים אדבר    ומפתח שפתי מישרים

7  כי-אמת יהגה חכי    ותועבת שפתי רשע

8  בצדק כל-אמרי-פי    אין בהם נפתל ועקש

9  כלם נכחים למבין    וישרים למצאי דעת

10  קחו-מוסרי ואל-כסף    ודעת מחרוץ נבחר

11  כי-טובה חכמה מפנינים    וכל-חפצים לא ישוו-בה

12  אני-חכמה שכנתי ערמה    ודעת מזמות אמצא

13  יראת יהוה    שנאת-רע

גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי

14  לי-עצה ותושיה    אני בינה לי גבורה

15  בי מלכים ימלכו    ורזנים יחקקו צדק

16  בי שרים ישרו    ונדיבים כל-שפטי צדק

17  אני אהביה (אהבי) אהב    ומשחרי ימצאנני

18  עשר-וכבוד אתי    הון עתק וצדקה

19  טוב פריי מחרוץ ומפז    ותבואתי מכסף נבחר

20  בארח-צדקה אהלך    בתוך נתיבות משפט

21  להנחיל אהבי יש    ואצרתיהם אמלא

22  יהוה—קנני ראשית דרכו    קדם מפעליו מאז

23  מעולם נסכתי מראש—    מקדמי-ארץ

24  באין-תהמות חוללתי    באין מעינות נכבדי-מים

25  בטרם הרים הטבעו    לפני גבעות חוללתי

26  עד-לא עשה ארץ וחוצות    וראש עפרות תבל

27  בהכינו שמים שם אני    בחקו חוג על-פני תהום

28  באמצו שחקים ממעל    בעזוז עינות תהום

29  בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו    בחוקו מוסדי ארץ

30  ואהיה אצלו אמון    ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

31  משחקת בתבל ארצו    ושעשעי את-בני אדם

32  ועתה בנים שמעו-לי    ואשרי דרכי ישמרו

33  שמעו מוסר וחכמו    ואל-תפרעו

34  אשרי אדם שמע-לי    לשקד על-דלתתי יום יום—לשמר מזוזת פתחי

35  כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה

36  וחטאי חמס נפשו    כל-משנאי אהבו מות

Copyright information for Alep