Proverbs 9

1  חכמות בנתה ביתה    חצבה עמודיה שבעה

2  טבחה טבחה מסכה יינה    אף ערכה שלחנה

3  שלחה נערתיה תקרא—    על-גפי מרמי קרת

4  מי-פתי יסר הנה    חסר-לב אמרה לו

5  לכו לחמו בלחמי    ושתו ביין מסכתי

6  עזבו פתאים וחיו    ואשרו בדרך בינה

7  יסר לץ—לקח לו קלון    ומוכיח לרשע מומו

8  אל-תוכח לץ פן-ישנאך    הוכח לחכם ויאהבך

9  תן לחכם ויחכם-עוד    הודע לצדיק ויוסף לקח

10  תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה

11  כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים

12  אם-חכמת חכמת לך    ולצת לבדך תשא

13  אשת כסילות המיה    פתיות ובל-ידעה מה

14  וישבה לפתח ביתה—    על-כסא מרמי קרת

15  לקרא לעברי-דרך    המישרים ארחותם

16  מי-פתי יסר הנה    וחסר-לב ואמרה לו

17  מים-גנובים ימתקו    ולחם סתרים ינעם

18  ולא-ידע כי-רפאים שם    בעמקי שאול קראיה

Copyright information for Alep