Psalms 105

1  הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו

2  שירו-לו זמרו-לו    שיחו בכל-נפלאותיו

3  התהללו בשם קדשו    ישמח לב מבקשי יהוה

4  דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד

5  זכרו—נפלאותיו אשר-עשה    מפתיו ומשפטי-פיו

6  זרע אברהם עבדו    בני יעקב בחיריו

7  הוא יהוה אלהינו    בכל-הארץ משפטיו

8  זכר לעולם בריתו    דבר צוה לאלף דור

9  אשר כרת את-אברהם    ושבועתו לישחק

10  ויעמידה ליעקב לחק    לישראל ברית עולם

11  לאמר—לך אתן את-ארץ-כנען    חבל נחלתכם

12  בהיותם מתי מספר    כמעט וגרים בה

13  ויתהלכו מגוי אל-גוי    מממלכה אל-עם אחר

14  לא-הניח אדם לעשקם    ויוכח עליהם מלכים

15  אל-תגעו במשיחי    ולנביאי אל-תרעו

16  ויקרא רעב על-הארץ    כל-מטה-לחם שבר

17  שלח לפניהם איש    לעבד נמכר יוסף

18  ענו בכבל רגליו (רגלו)    ברזל באה נפשו

19  עד-עת בא-דברו—    אמרת יהוה צרפתהו

20  שלח מלך ויתירהו    משל עמים ויפתחהו

21  שמו אדון לביתו    ומשל בכל-קנינו

22  לאסר שריו בנפשו    וזקניו יחכם

23  ויבא ישראל מצרים    ויעקב גר בארץ-חם

24  ויפר את-עמו מאד    ויעצמהו מצריו

25  הפך לבם לשנא עמו    להתנכל בעבדיו

26  שלח משה עבדו    אהרן אשר בחר-בו

27  שמו-בם דברי אתותיו    ומפתים בארץ חם

28  שלח חשך ויחשך    ולא-מרו את-דבריו (דברו)

29  הפך את-מימיהם לדם    וימת את-דגתם

30  שרץ ארצם צפרדעים    בחדרי מלכיהם

31  אמר ויבא ערב    כנים בכל-גבולם

32  נתן גשמיהם ברד    אש להבות בארצם

33  ויך גפנם ותאנתם    וישבר עץ גבולם

34  אמר ויבא ארבה    וילק ואין מספר

35  ויאכל כל-עשב בארצם    ויאכל פרי אדמתם

36  ויך כל-בכור בארצם    ראשית לכל-אונם

37  ויוציאם בכסף וזהב    ואין בשבטיו כושל

38  שמח מצרים בצאתם    כי-נפל פחדם עליהם

39  פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה

40  שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם

41  פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר

42  כי-זכר את-דבר קדשו    את-אברהם עבדו

43  ויוצא עמו בששון    ברנה את-בחיריו

44  ויתן להם ארצות גוים    ועמל לאמים יירשו

45  בעבור ישמרו חקיו—    ותורתיו ינצרו

הללו-יה

Copyright information for Alep