Psalms 144

1  לדוד  ברוך יהוה צורי—    המלמד ידי לקרב

אצבעותי    למלחמה

2  חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי

מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי

3  יהוה—מה-אדם ותדעהו    בן-אנוש ותחשבהו

4  אדם להבל דמה    ימיו כצל עובר

5  יהוה הט-שמיך ותרד    גע בהרים ויעשנו

6  ברוק ברק ותפיצם    שלח חציך ותהמם

7  שלח ידיך ממרום    פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

8  אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

9  אלהים—שיר חדש אשירה לך    בנבל עשור אזמרה-לך

10  הנותן תשועה למלכים    הפוצה את-דוד עבדו—מחרב רעה

11  פצני והצילני    מיד בני-נכר

אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

12  אשר בנינו כנטעים—    מגדלים בנעוריהם

בנותינו כזוית—    מחטבות תבנית היכל

13  מזוינו מלאים—    מפיקים מזן אל-זן

צאוננו מאליפות מרבבות—    בחוצותינו

14  אלופינו מסבלים    אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15  אשרי העם שככה לו    אשרי העם שיהוה אלהיו

Copyright information for Alep