Psalms 145

1  תהלה לדוד

ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד

2  בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד

3  גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר

4  דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו

5  הדר כבוד הודך—    ודברי נפלאתיך אשיחה

6  ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה

7  זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו

8  חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד

9  טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו

10  יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה

11  כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו

12  להודיע לבני האדם—גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו

13  מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר

14  סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים

15  עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

16  פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון

17  צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו

18  קרוב יהוה לכל-קראיו—    לכל אשר יקראהו באמת

19  רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם

20  שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד

21  תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו—לעולם ועד

Copyright information for Alep