Psalms 29

1  מזמור לדוד    הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

2  הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

3  קול יהוה    על-המים

אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים

4  קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר

5  קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון

6  וירקידם כמו-עגל    לבנון ושרין כמו בן-ראמים

7  קול-יהוה חצב    להבות אש

8  קול יהוה יחיל מדבר    יחיל יהוה מדבר קדש

9  קול יהוה יחולל אילות—    ויחשף יערות

ובהיכלו—    כלו אמר כבוד

10  יהוה למבול ישב    וישב יהוה מלך לעולם

11  יהוה—עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום

Copyright information for Alep