Psalms 30

1  מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד

2  ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי

3  יהוה אלהי—    שועתי אליך ותרפאני

4  יהוה—העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור

5  זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו

6  כי רגע באפו—    חיים ברצונו

בערב ילין בכי    ולבקר רנה

7  ואני אמרתי בשלוי—    בל-אמוט לעולם

8  יהוה—    ברצונך העמדתה להררי-עז

הסתרת פניך    הייתי נבהל

9  אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן

10  מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת

היודך עפר    היגיד אמתך

11  שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי

12  הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה

13  למען יזמרך כבוד—    ולא ידם

יהוה אלהי    לעולם אודך

Copyright information for Alep